ARBETSRÄTTSADVOKAT


Arbetstagare

Advokatfirman Torbjörn Olsson ger råd och biträde ifall du hamnar i tvist med din arbetsgivare. Du kommer att ha en Arbetsrättsadvokat med flera års erfarenhet av domstolsprocesser och skiljeförfaranden i arbetstvister vid din sida. 

Några av de vanligaste tvister där vi företräder arbetstagare är vid avskedande, uppsägning, omplacering, diskriminering, föräldraledighetsfrågor, konkurrensfrågor, företagshemligheter, mobbning och kränkande särbehandling samt då arbetstagare utsatts för repressalier på grund av att de visselblåst om allvarliga missförhållanden.

Uppsägning och avskedstvister
Ifall en arbetstagare sagts upp i strid med 7 § Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) eller avskedats i strid med 18 § LAS ger Advokatfirman Torbjörn Olsson stöd och råd till arbetstagaren samt för talan om ogiltighet och skadestånd. 

Turordningsbrott och brott mot företrädesrätten till återanställning
Ifall en arbetsgivare som vid en uppsägning på grund av arbetsbrist inte iakttagit turordningsreglerna i 22 § LAS ger Advokatfirman Torbjörn Olsson stöd och råd till arbetstagaren samt för talan om allmänt och ekonomiskt skadestånd. Detsamma gäller ifall en arbetstagares företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS kränkts.

God sed på arbetsmarknaden
Advokatfirman Torbjörn Olsson ger stöd och råd till arbetstagare som utsatts för trakasserier, mobbning och kränkande särbehandling utan att agerandet från arbetsgivaren grundat sig i någon av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. Ifall arbetsgivaren agerat i syfte att framkalla en konkret fara för att arbetstagaren ska komma att säga upp sig själv har arbetstagaren möjlighet att föra talan om krav på ett allmänt skadestånd för brott mot god sed på arbetsmarknaden. Såväl anställningsskyddslagens grunder som kollektivavtal vilar på principen om god sed på arbetsmarknaden. Exempel på skadeståndsgrundande agerande från arbetsgivarens sida är att arbetstagaren förflyttas mellan olika arbetsplatser, inte tilldelas kvalificerade uppgifter eller att arbetsgivaren inte vidtar rehabiliterings och återanpassningsåtgärder. 

Arbetsgivare
Advokatfirman Torbjörn Olsson ger arbetsgivare råd och biträde i alla typer av arbetsrättsliga ärenden. Vi gör utredningar, förhandlar med fackförbund och för arbetsgivarens talan i domstol. Att ha en erfaren Arbetsrättsadvokat vid sin sida är ovärderligt i facklig förhandling, domstolsförhandling eller när man som företagare behöver få snabba konkreta råd. Vi är tillgängliga alla dagar i veckan året runt.

Image

Är du i behov av en arbetsrättsadvokat?