DISKRIMINERING


Arbetstagare

Advokatfirman Torbjörn Olsson ger dig råd och biträde ifall du blivit utsatt för missgynnande behandling eller trakasserier (uppträdande som kränker någons värdighet) och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Din arbetsgivare har en skyldighet att utreda diskriminering som anmälts eller kommit till dennes kännedom. Om inte arbetsgivaren gör någon utredning och vidtar åtgärder har arbetstagaren möjlighet att yrka att arbetsgivaren utger diskrimineringsersättning.

Arbetsgivaren är även skyldig att utge diskrimineringsersättning ifall du utsatts för repressalier för att du har anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med diskrimineringslagen, medverkat i en utredning om diskriminering eller på grund av att du har avvisat eller fogat dig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.

Arbetsgivare
Advokatfirman Torbjörn Olsson ger arbetsgivare råd och biträde i alla typer av diskrimineringsrättsliga ärenden. Vi förhandlar med fackförbund och för arbetsgivarens talan i domstol. Vi utför även diskrimineringsutredningar. Utredningen fokuserar på vad som inträffat och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra ev. fortsatt diskriminering.

Att ha en erfaren Arbetsrättsadvokat vid sin sida är ovärderligt i facklig förhandling, domstolsförhandling eller när man som företagare behöver få snabba konkreta råd. Vi är tillgängliga alla dagar i veckan året runt. 

Image

Utsatt för diskriminering?