Advokatfirman Torbjörn Olsson

Advokat med arbetsrätt som specialitet

Advokatfirman Torbjörn Olsson är specialiserad på arbetsrätt och ger råd och biträde till privatpersoner samt företag och organisationer.

Med vår mångåriga erfarenhet och specialkompetens inom arbetsrätten kan vi hjälpa dig att hantera dina arbetsrättsfrågor på ett proaktivt och lösningsorienterat sätt. Vi arbetar även med tvistelösning inom andra rättsområden inom affärsjuridiken, som t.ex. fordringsrätt, försäkringsrätt och skadeståndsrätt

VERKSAMHETSOMRÅDEN

ARBETSRÄTTSADVOKAT

Advokat Torbjörn Olsson är advokat med arbetsrätt som specialitet. Han ger dig råd och biträde ifall du blivit avskedad, uppsagd, omplacerad, diskriminerad, utsatt för trakasserier, mobbning och kränkande särbehandling...

ARBETSMILJÖRÄTT

Råd och biträde ifall du utsatts för kränkande särbehandling, brott på arbetsplatsen eller varit med om en arbetsolycka.

DISKRIMINERING

Råd och biträde ifall du blivit utsatt för missgynnande behandling eller trakasserier (uppträdande som kränker någons värdighet) och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck...

TVISTEMÅL

Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan ärendet prövas av tingsrätt eller skiljedomstol. Några av de vanligaste tvisterna är tvist om pengar och tvister om köp.

BROTTMÅL

Advokat Torbjörn Olsson åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde.

RÄTTSSKYDD & RÄTTSHJÄLP

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Även bil- och båtförsäkringar samt företagsförsäkringar brukar ha rättsskydd.

Advokat Torbjörn Olsson

Advokat Torbjörn Olsson är advokat med arbetsrätt som specialitet. Han arbetar även med tvistelösning inom andra rättsområden inom affärsjuridiken och åtar sig uppdrag som försvarsadvokat och målsägandebiträde. Hans tjänster karaktäriseras av hög tillgänglighet och service. 

-    Uppsägnings och avskedsärenden.
-    Anställningsavtal.
-    Krav på lön och semesterersättning.
-    Diskriminerings och föräldraledighetsärenden.
-    Omorganisation och arbetsbrist.
-    Arbetsmiljöfrågor och rehabilitering.
-    Företagshemligheter och upphovsrättsliga frågor.
-    Konkurrens och icke värvningsklausuler.
-    Visselblåsning.

Image